Select Page

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i això, és imprescindible utilitzar també materials de construcció adequats per a climes severs. Consultin les recomanacions indicades a les instruccions de col·locació de la nostra fitxa tècnica o informin-se amb els proveïdors de materials d’adherència i de juntes. Es respectaran les normes de construcció en vigor a fi d’evitar les tensions produïdes per:

 • Les diferències de dilatació entre el formigó i el gres
 • L’aigua que es congela a les esquerdes del formigó

Recomanem seguir els passos indicats a l’esquema:

Recomanacions bàsiques de col·locació

Les juntes de dilatació s’aplicaran cada 3 o 5 m.l. Han de ser flexibles, ben adherides i arribar fins a la superfície de lliscament (o material impermeabilitzant). El gruix de les juntes serà de 10 a 15 mm.

Es tindran en compte els següents criteris:

 • Respectar les juntes estructurals de l’edifici,
 • Evitar superfícies de més de 15-20 m2 sense alliberar tensions,
 • Evitar longituds de més de 4-5 ml sense alliberar tensions.
 • La disposició de les juntes de dilatació depèn:
  • Del tamany i distribució de les superfícies de recobriment,
  • De la sol·licitació mecànica
  • De la sol·licitació per canvis de temperatura,
  • Del color dels paviments de gres,
  • De la insolació i orientació del paviment

Es recomana una pendent del 2% en exteriors de més de 25 m2. Per a un bon manteniment dels seus exteriors amb Terraklinker els proposem consultar la nostra fitxa d’instrucció sobre la neteja i el manteniment del gres natural.